Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Refratec sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa.
2) Z Administratorem można się skontaktować pod adresem: refratec@refratec.pl
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu :
– do realizacji prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez Administratora jakim jest prawidłowe świadczenie usług na rzecz klienta, na podstawie (art. 6 ust.1 lit. f) RODO),
– wykonania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w szczególności: marketingu produktów własnych, prowadzenia akcji marketingowych przesyłania informacji o działalności Administratora, dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– w celu wykonania umowy, której stroną jest Pan/Pani lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane:
-bezpośrednio od Pani/Pana,
-w ramach wykonania umowy,
-ze źródeł publicznie dostępnych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, w przypadku jej udzielenia,
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty, którym Administrator powierzył lub zlecił przetwarzanie danych osobowych,
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych osobowych,
9) posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu – wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.