Polityka Prywatności Refratec sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

Ochrona danych osobowych jest priorytetem w Refratec sp. z o.o.

 

Niniejszy dokument przedstawia na jakich zasadach, w jakich celach, w jakim zakresie i przez jaki czas, przetwarzamy dostarczane nam lub gromadzone przez Refratec sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dane osobowe.

 

Politykę prywatności Refratec sp. z o.o. opracowała na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej „RODO”).

 

Polityka prywatności jest aktualizowana i podlega okresowej aktualizacji.

Poniżej wskazujemy pytania oraz odpowiedzi na pytania w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Pytanie Odpowiedź
Kto jest Administratorem  Państwa danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Refratec sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

 

W jaki sposób można się skontaktować z Refratec sp. z o.o. w sprawach dot. danych osobowych? Wszelkie pytania lub wnioski z zakresu ochrony danych osobowych można składać na adres:  refratec@refratec.pl

 

 

 

 

Kiedy przetwarzane są Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są wtedy, gdy są Państwo naszymi pracownikami, współpracownikami, dostawcami, pracownikami podwykonawców, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i świadczą Państwo usługi na rzecz Refratec sp. z o.o.

 

W jaki sposób są gromadzone Państwa dane osobowe przez Refratec sp. z o.o.?

 

 

 

Państwa dane osobowe gromadzone są w następujący sposób:

1)      gdy świadczą Państwo usługi na rzecz Refratec sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

2)      gdy kontaktują się Państwo z Refratec sp. z o.o. w celu uzyskania informacji o ofercie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

3)      gdy jesteście Państwo pracownikami kontrahenta Refratec sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c) RODO).

4)      w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Czy są Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych? Państwa dane osobowe są podawane nam dobrowolnie. Jednak w niektórych sytuacjach podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania umowy z Refratec z o.o. lub z podmiotem trzecim.
Jakie prawa Państwu przysługują?

 

 

a)              prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)              prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)               prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)              prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)              prawo do przenoszenia danych;

f)                prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych osobowych Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy.

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.
Okres przetwarzania danych osobowych Państwa dane osobowe podane przy zawarciu umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową.

 

 

 

 

 

 

 

Polityka prywatności

Właścicielem i zarazem operatorem niniejszej witryny internetowej („Witryna”) jest Refratec sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Bezpieczeństwo

Priorytetem Refratec sp. z o.o. jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszej Witryny. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Czynimy wszystko, aby dane na temat użytkownika Witryny, nie trafiły w niepowołane ręce, ani też nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny z Państwa życzeniem.

Warunki korzystania z Witryny

Wszelkie prawa do Witryny, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało to w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Witrynie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, czy baz danych zawartych na jej stronach. Użytkownik może korzystać z tych utworów, czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Refratec sp. z o.o. kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Witryny w całości lub we fragmentach.

Wyłączenie odpowiedzialności

Pomimo dołożenia należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych w Witrynie informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Refratec sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Witrynie. Refratec sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Witryny i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Witrynie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę.

Refratec sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na stronach Witryny w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Witryny.